неділю, 24 грудня 2017 р.

Ключові зміни оновлених програм з української мови та літератури для 5-9 класів

Ключові зміни оновлених програм з української мови та літератури для 5-9 класів

Права вчителів

Учитель, класний керівник має право на:
1. Захист професійної честі та достоїнства.


(Закон України «Про освіту», ст. 55 п. 1; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене поста­новою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964.)
 2. Захист людського достоїнства, якщо воно по­рушено з боку адміністрації, учня або його батьків (законних представників).
(Конституція України, ст. 28.)

 3. Участь в управлінні школою відповідно до ста­туту школи.
(Закон України «Про загальну середню освіту», ст. 39; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 63, 64.)
4. Висловлювання в коректній формі (усно або письмово) критичних зауважень про діяльності будь-якого працівника школи або системи освіти. Вносити пропозиції керівництву школи щодо поліпшення на­вчально-виховної роботи. Висловлювання претензії до дитини в делікатній формі.
5. Умови для здійснення навчально-виховного про­цесу, одержання робочого місця, обладнаного від­повідно до санітарно-гігієнічних норм і норм охорони праці, постаченого необхідними посібниками.
 (Закон України «Про освіту», ст. 57; Кодекс законів про працю України, ст. 21.)
6.   Висування своєї кандидатури на будь-яку виборну посаду в педагогічному колективі.
  (Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від  14 червня 2000 р. № 964.)
7.  Свободу вибору й використання методик навчання та виховання, навчальних підручників, посібників і матеріалів.
(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 р. пп. 35, 65; Закон України«Про освіту», ст.. 55 п. 1; Положення про загальноосвітній на­вчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Мі­ністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 45.)
8.  Свободу вибору методів оцінювання навчальних досягнень учнів.
(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 р. п. 65; Положення про загаль­ноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 34.)
9.  Свободу вибору змісту; обсягу та характеру домашніх завдань.
(Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 32.)
10.         Установлення вимог до поведінки учнів на заняттях, дотримування ними законодавства, моральних, етичних норм. Ці правила не повинні ущемляти
достоїнство 
учня та суперечити статуту школи та чинним правилам.
(Конвенція про права дитини, ст. ст. З, 19.)
11.         Відмова від адміністративних доручень, не пов'язаних із виконанням своїх посадових обов'язків і конкретних зобов'язань.
(Закон України «Про загальну середню освіту», ст. 26, п. 3Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964ст. 49Кодекс зако­нів про працю України, ст. 31.)
12.         Конфіденційність дисциплінарного розслідування, за винятком випадків, що ведуть до заборони займатись педагогічною діяльністю, або при необхідності захисту інтересів у учнів; ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його
роботи, давати 
з них пояснення.
(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 р. п. п. 39, 46, 47, 50, 68.)
13.         Творчість, ініціативу в освоєнні освітніх і розвивальних програм.
(Рекомендація ЮНЕСКО від 05. 10. 1966 р. «Про поло­ження вчителів», п. 61.)
14.         Звертання індивідуально або у складі групи осіб до Уповноваженого з прав учасників освітнього процесу, у конфліктну комісію, в будь-які вищі інстанції Із заявами, пропозиціями, скаргами.
(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05.10.1966 р. п. 50Конституція України, ст. 40.)
15.         Попередження про заміну уроків заздалегідь.
16.         Відгули за роботу у вихідні та святкові дні. Оплату праці в неробочі дні відповідно до чинного законодавства України.
(Кодекс законів про працю України, ст. 31.)
17.         Захист від невиправданого втручання батьків(законних представників) учня в коло професійних обов'язків учителя.
(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 рп. 67.)
Вимагати:
    Від батьків (законних представників) — відвідування батьківських зборів, створення нормальних умов для навчання та розвитку дитини.
 (Положення про за­гальноосвітній навчальний заклад, затверджене по­становою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 55: Сімейний кодекс України, ст. 155).
    Від  учнів — оволодіння знаннями, уміннями, прак­тичними навичками в обсязі не меншому, ніж зазна­чено Державним стандартом, дотримання правил шкільного життя.
(Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 43).

Права вчителів

Учитель, класний керівник має право на:
1. Захист професійної честі та достоїнства.


(Закон України «Про освіту», ст. 55 п. 1; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене поста­новою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964.)
 2. Захист людського достоїнства, якщо воно по­рушено з боку адміністрації, учня або його батьків (законних представників).
(Конституція України, ст. 28.)

пʼятницю, 22 грудня 2017 р.

1 вересня

1 вересня

Т. Шевченко"Тополя"

презентація Т. Шевченко "Тополя"

Т. Шевченко"Тополя"

презентація Т. Шевченко "Тополя"

Наша батьківщина - Слобожанщина

Наша батьківщина - Слобожанщина

середу, 20 грудня 2017 р.

Про організацію навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному році

2017/2018 навчальний рік розпочинається в День знань – 1 вересня 2017 року та закінчується не пізніше 1 липня 2018 року.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», за погодженням з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації рішення педагогічної ради (протокол від 23.06.2017 № 6) навчальні заняття будуть організовані за семестровою системою:
І семестр - 01.09.2017 – 29.12.2017,
ІІ семестр –15.01.2018 – 25.05.2018.
Канікули будуть проведені в такі терміни:
осінні: 21.10.2017 – 29.10.2017,
зимові: 30.12.2017 – 14.01.2018,
весняні: 24.03.2018 – 01.04.2018.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації можуть змінюватися структура та графік канікул, запроваджуватися карантин.
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у 1 класах за погодженням з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації в ІІ семестрі можуть запроваджуватися додаткові канікули.
Згідно зі статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.
Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602.
Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол від 23.06.2017 № 6) навчальна практика та навчальні екскурсії будуть проведені протягом навчального року.
Тривалість уроків становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4 класів обов’язково обліковується й компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Про організацію навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному році

2017/2018 навчальний рік розпочинається в День знань – 1 вересня 2017 року та закінчується не пізніше 1 липня 2018 року.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», за погодженням з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації рішення педагогічної ради (протокол від 23.06.2017 № 6) навчальні заняття будуть організовані за семестровою системою:
І семестр - 01.09.2017 – 29.12.2017,
ІІ семестр –15.01.2018 – 25.05.2018.
Канікули будуть проведені в такі терміни:
осінні: 21.10.2017 – 29.10.2017,
зимові: 30.12.2017 – 14.01.2018,
весняні: 24.03.2018 – 01.04.2018.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації можуть змінюватися структура та графік канікул, запроваджуватися карантин.
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у 1 класах за погодженням з відділом освіти Харківської районної державної адміністрації в ІІ семестрі можуть запроваджуватися додаткові канікули.
Згідно зі статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.
Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602.
Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол від 23.06.2017 № 6) навчальна практика та навчальні екскурсії будуть проведені протягом навчального року.
Тривалість уроків становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4 класів обов’язково обліковується й компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Метод проектів

                         Етапи роботи над проектом ( індивідуальним )

  З’ясуй проблему.
  Чітко визнач тему та мету, тип проекту.
  Передбач можливий результат.
  Опрацюй джерела інформації з обраної теми.
  Накопичуй матеріал.
  Аналізуй, зіставляй факти.
  Аргументуй думку.
   Прийми власне рішення.

  Створи  «кінцевий продукт» — матеріальний носій (фільм, календар, журнал, проспект, газету…)

Метод проектів

                         Етапи роботи над проектом ( індивідуальним )

  З’ясуй проблему.
  Чітко визнач тему та мету, тип проекту.
  Передбач можливий результат.
  Опрацюй джерела інформації з обраної теми.
  Накопичуй матеріал.
  Аналізуй, зіставляй факти.
  Аргументуй думку.
   Прийми власне рішення.

  Створи  «кінцевий продукт» — матеріальний носій (фільм, календар, журнал, проспект, газету…)

вівторок, 19 грудня 2017 р.

Цікаві факти про українську мову
Українська мова - одна з найкрасивіших мов світу, та одна з найпоширеніших мов в Східній Європі. 
Цією мовою розмовляють жителі Канади, Польщі, Росії, Австралії, США та багатьох інших країн світу.
Пропоную вашій увазі найбільш цікаві факти про українську мову.
Джерелом інформації для цього стали мережа Інтернет та довідники української мови. Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а вперше українська мова була прирівняна до рівня літературної мови в кінці XVIII століття після виходу у 1798 році першого видання “Енеїди”, автором якої є  Іван Котляревський. Саме його і вважають засновником нової української літературної мови.

Цікаве про українську мову свого часу писав філолог Михайло Красуський. Згідно з його науковою працею «Давність української мови» (1880 рік), наша мова – першооснова багатьох мов Європи та Індії. Ці дослідження привели до висновку, що українська мова старша, аніж латинська, грецька чи старослов’янська.

 Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за кількістю носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов’янського походження після російської мови. На території України більше 32 мільйонів осіб спілкуються українською мовою. Ще близько 4,2 млн. українців проживають в Російській Федерації і також знають українську мову.

 Цікавим фактом про українську мову є те, що вона входить до трійки найкрасивіших мов в світі. На мовних конкурсах в Італії на Франції її визнавали другою за мелодійністю мовою світу.
Цікаві факти про українську мову
Українська мова - одна з найкрасивіших мов світу, та одна з найпоширеніших мов в Східній Європі. 
Цією мовою розмовляють жителі Канади, Польщі, Росії, Австралії, США та багатьох інших країн світу.
Пропоную вашій увазі найбільш цікаві факти про українську мову.
Джерелом інформації для цього стали мережа Інтернет та довідники української мови. Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а вперше українська мова була прирівняна до рівня літературної мови в кінці XVIII століття після виходу у 1798 році першого видання “Енеїди”, автором якої є  Іван Котляревський. Саме його і вважають засновником нової української літературної мови.

Цікаве про українську мову свого часу писав філолог Михайло Красуський. Згідно з його науковою працею «Давність української мови» (1880 рік), наша мова – першооснова багатьох мов Європи та Індії. Ці дослідження привели до висновку, що українська мова старша, аніж латинська, грецька чи старослов’янська.

 Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за кількістю носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов’янського походження після російської мови. На території України більше 32 мільйонів осіб спілкуються українською мовою. Ще близько 4,2 млн. українців проживають в Російській Федерації і також знають українську мову.

 Цікавим фактом про українську мову є те, що вона входить до трійки найкрасивіших мов в світі. На мовних конкурсах в Італії на Франції її визнавали другою за мелодійністю мовою світу.

пʼятницю, 15 грудня 2017 р.

                                                       На світі можна жить без еталонів:
         По-різному дивитися на світ:
         Широкими очима, – з-під долоні,
         Крізь пальці, – у кватирку, – з-за    воріт.
         Від того світ не зміниться нітрохи.
         А все залежить від людських зіниць.
         В широких – відіб’ється вся епоха.
         У звужених – збіговисько дрібниць.


Ліна Костенко Ліна Василівна - моя улюблена сучасна поетеса. Які влучні і неперевершені рядки! Вони надихають, примушують думати, допомагають зрозуміти..
                                                       На світі можна жить без еталонів:
         По-різному дивитися на світ:
         Широкими очима, – з-під долоні,
         Крізь пальці, – у кватирку, – з-за    воріт.
         Від того світ не зміниться нітрохи.
         А все залежить від людських зіниць.
         В широких – відіб’ється вся епоха.
         У звужених – збіговисько дрібниць.


Ліна Костенко Ліна Василівна - моя улюблена сучасна поетеса. Які влучні і неперевершені рядки! Вони надихають, примушують думати, допомагають зрозуміти..